Услуге које још пружамо

businessmeeting2

Наше предузеће клијентима нуди широк спектар услуга, савета и помоћи везаних за:

ПОСЛОВНО САВЕТОВАЊЕ

 • Спајања и преузимања при продају или куповини фирми
 • Процена вредности
 • Финансијски дуе дилигенце
 • Пројекти реструктурирања
 • Израда пословних модела
 • Корпоративне финансије
 • Буџетирање
 • Контролинг
 • Управљање ризицима
 • Услуге ликвидација и брисање фирми
 • Приватизационо саветовање
 • Снимање производних процеса и утврђивање ризика, стратегије и матрице ризика

КОНСАЛТИНГ

 • Израда Дуе дилигенце студија
 • Планови реорганизације
 • Процене вредности материјалне и нематеријалне имовине, обавеза и капитала
 • Израда бизнис планова
 • Студије изводљивости
 • Финансијске пројекције

ПОРЕСКИ КОНСАЛТИНГ

 • Порески савети у вези састављања финансијских извештаја
 • Израда елабората о трансферним ценама
 • Саветовање страних инвеститора
 • Упоредне анализе пореских система у различитим земљама

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

 • Услуге вођења пословних књига у складу са законским прописима и важећим рачуноводственим стандардима,
 • Вођење регистра основних средстава и амортизација
 • Састављање пореских пријава
 • Евиденција благајне и платног промета
 • Израда периодичних и годишњих финансијских извештаја
 • Обрачун зарада, социјалних доприноса и других накнада
 • Обрачун уговора о делу и ауторских хонорара
 • Обрачун пореза на доходак грађана
 • Обрачун ПДВ-а
 • Обрачун пореза по одбитку приликом исплате прихода нерезидентним правним лицима
 • Обрачун пореза на имовину
 • Пријављивање и ођављивање запослених и издрада М4 образаца
 • Саветовање приликом запошљавања странаца
 • Константно информисање о променама законских прописа и њиховом утицају на Ваше пословање
 • Заступање пред финансијским институцијама или приликом контрола пословања
 • Израда правилника из области рачуноводства и пословних финансија
 • Актуарске услуге

ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКУ ОБЛАСТ

 • Консултације у пореско – правним и извршним поступцима
 • Стручна мишљења за економско – финансијску област

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

 • Увођење ФУК-а – финансијско управање и контрола код корисника јавних средстава
 • Интерна ревизија

ОБУКА И ЕДУКАЦИЈЕ

 • Почетни курс за обављање послова у рачуноводству
 • Припремна настава за полагање испита код Савеза рачуновођа и ревизора Србије за стицање професионалних звања

Поред наведеног, предузеће организује обуке и едукације из рачуноводства, као и законских прописа у складу са договором и потребама клијената.