Webinar – Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ

организују дводневни WEBINAR на тему

Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ

20. мај 2022, од 10 часова
23. мај од 10 часова (одговори на питања)

Резидентна правна лица често имају потребу да послују са нерезиднетним правним и физичким лицима, те се појављује проблем пореског третмана прихода који се тим лицима исплаћује и утврђивање свих пореских и других обавеза по том основу. На webinaru ћемо објаснити све аспекте пословања са нерезидентима, узимајући у обзир национално законодавство и међународне уговоре о избегавању двоструког опорезивања (УИДО), уз навођење примера из праксе. Учесници ће моћи да поставе питања, на која ће добити одговоре у оквиру другог дана webinara.

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА

Предавачи
Предраг Петровић, уредник приручника „Рачуноводствена пракса“
Весна Нешић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“

Први дан:

 1. Обвезници пореза на добит по одбитку и нерезиденти чији приходи подлежу опорезивању;
 2. Опорезивање прихода нерезидетних правних лица према Закону о порезу на добит правних лица и УИДО по основу:
  • вршења услуга,
  • ауторског и сродних права и права индустријске својине,
  • закупа и подзакупа покретне и непокретне имовине,
  • дивиденди и удела у добити,
  • камата;
 3. Попуњавање и подношење пореске пријаве за порез по одбитку ПДПО/С за приходе нерезидентних правних лица;
 4. Опорезивање прихода, нерезидентних физичких лица, према Закону о порезу на доходак грађана и УИДО од:
  • рада,
  • ауторских права,
  • капитала,
  • закупа непокретности;
 5. Попуњавање и подношење пореске пријаве ППП ПД од стране исплатиоца прихода за приходе нерезидентних физичких лица;
 6. Интерни обрачун ПДВ по основу прихода исплаћених нерезиднетном физичком и правном лицу;
 7. Рачуноводствено евидентирање исплаћених прихода нерезидентима;
 8. Девизно плаћање нерезидентним физичким и правним лицима.

Други дан
Одговори на питања. (23. мај 2022)

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (20. и 23. мај).

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_20_maj_2022.pdf 
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 19. маја) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 19. маја.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 8.900 дин. (ПДВ је урачунат у цену).

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 12.400 дин. (ПДВ је урачунат у цену).

Предрачун за уплату котизације можете преузети са: 
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_20_maj_2022.pdf 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-043, 3345-007, 3344-405

Webinar – Актуелне олакшице за запошљавање нових лица

организују WEBINAR

АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА

КАКО ИЗАБРАТИ ПРАВУ ОЛАКШИЦУ И ПРАВИЛНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ

27. мај 2022, од 10 часова

Учесници БЕСПЛАТНО добијају Приручник о примени олакшица за запошљавање нових лица

Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање прописане су бројне олакшице за запошљавање нових лица, чијом применом послодавац може да уштеди значајна средства. Од 1. јануара 2022, продужено је коришћење олакшица за квалификоване новозапослене и уведена нова категорија квалификованог новозапосленог лица, а од 1. марта 2022, почеле су да се примењују и још две нове врсте олакшица.

Имајући у виду да су законске одредбе којима су олакшице прописане изузетно сложене намера нам је да овим вебинаром упознамо послодавце са свим олакшицама, које су у примени од 1. јануара 2022. године и помогнемо им да изаберу оне које су за њих најприхватљивије и најисплативије, као и да их правилно примене.

Указујемо на то да је порески орган ових дана отпочео контролу примене олакшица за квалификоване новозапослене, као и да је 16. априла 2022. почео да се примењује нови правилник којим су утврђени услови за примену пореског ослобођења за зараде запослених на пословима истраживања и развоја.

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Уплатом котизације за webinar учесници БЕСПЛАТНО добијају Приручник о примени олакшица

ПРОГРАМ WEBINARA

1. Олакшице за квалификоване новозапослене:

 • ко се сматра квалификованим новозапосленим од 1.1.2022. године;
 • услови под којима се олакшице могу користити до 31.12.2025. године;
 • динамика примене олакшица и шифре прихода које се користе у пореској пријави ППП ПД;
 • губитак права на олакшице.

2. Нове олакшице за новозапослене од 1. марта 2022. године:

 • олакшице за новозапослене са месечном зарадом већом од 76.500 динара;
 • олакшице за лица која непосредно раде на пословима истраживања и развоја.

3. Олакшице за новооснована правна лица који обављају иновациону делатност

4. Олакшице за новонастањеног обвезника

5. Олакшице за запошљавање особа са инвалидитетом

6. Повраћај дела плаћеног пореза по одбитку, по основу зараде новозапослених лица (олакшице из 2014. и 2016, које се користе до краја 2022, при чему је могуће њихово продужење)

Одговори на питања

ПРЕДАВАЧ
др Весна Нешић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“

Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_27_maj_2022.pdf 

Попуњену пријаву за учешће доставите најкасније до 26. маја на webinar@irr.co.rs

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 26. маја.

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.900 дин. (ПДВ је укључен у цену)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 10.600 дин. (ПДВ је укључен у цену)

У цену котизације укључено је издање Приручник о примени олакшица за запошљавање нових лицакоје сви учесници добијају поштом.

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_27_maj_2022.pdf 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa,
170-30054883000-22 Unicredit bank
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007

Webinar – Примена Закона о електронском фактурисању са зависним пореским поступањима

организују дводневни ВЕБИНАР

УЖИВО ДЕМОНСТРАЦИЈА РАДА НА СЕФ ПОРТАЛУ

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА

  ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И КОМПЛЕТНА УПУТСТВА ПОСТУПАЊА –

20. април 2022. од 10 до 14 часова
21. април од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Дефиниције еРачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката
 • Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у XML облику и рад са њима у складу са Законом о електронском фактурисању
 • Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардазивоних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

2. ДЕМОНСТРАЦИЈА РАДА НА СЕФ ПОРТАЛУ

3. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Начини израде, садржаја, рачуноводствене обраде и обрачуна ПДВ код нових електронских рачуноводствених исправа
 • Систем Електронских Фактура – Процес регистровања и приказ функционалности
 • Специфичности поступања организација приватног сектора – приказ Идеалног система обраде
 • Рачуноводствене агенције – специфичности обраде еРачуноводствених исправа
 • Приказ и објашњење Система за Управљање Фактурама у јавном сектору
 • Шеме обраде еРачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

4. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА еДОКУМЕНАТА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања еФактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде еФактура – еПисарница, еДеловодник, еАдминистрација и еАрхива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 21. април)

ПРЕДАВАЧИ:
– Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање
– Предраг Петровић, уредник приручника „Рачуноводствена пракса“

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА 

ПОТПУНО НОВО ИНСТРУКТИВНО ИЗДАЊЕ

Повлашћена цена за купце претходног издања, претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и учеснике претходних вебинара на ову тему

Активни чланови Савеза рачуновођа и ревизора Србије ово издање добијају бесплатно

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (20. и 21. април).
Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_20_april_2022.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 19. априла) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
19. априла.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара, купце претходног издања и др. износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 9.200 дин. са ПДВ

 Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_20_april_2022.pdf 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405

Webinar – Новине код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2021.

организују WEBINAR на тему

НОВИНЕ КОД УТВРЂИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Попуњавање нове пореске пријаве ППДГ-2Р

18. АПРИЛ 2022. од 10 часова

Физичка лица, укључујући и обвезнике пореза на приход од самосталне делатности, која у 2021. години остваре доходак за опорезивање већи од 3.268.224 динара, имају обавезу подношења пореске пријаве на Обрасцу ППДГ-2Р, ради утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину. Од 2021. године, прописано је додатно умањење одређених опорезивих примања за лица млађа од 40 година, па је у том смислу прописан и нови Образац пореске пријаве ППДГ-2Р. На webinaru дајемо детаљна упутства о начину утврђивања дохотка за опорезивање за лица која имају 40 и више година, као и за лица млађа од 40 година и начину попуњавања нове пореске пријаве ППДГ-2Р за ове две врсте обвезника.

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

Предавач
Весна Нешић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“
 • Основна правила у вези са утврђивањем годишњег пореза на доходак грађана сходно Закону о порезу на доходак грађана;
 • Порески обвезник, неопорезиви износ, лични одбици и пореска стопа;
 • Приходи који улазе у доходак за опорезивање годишњим порезом;
 • Начин утврђивања дохотка за опорезивање за лица млађа од 40 година (новина од утврђивања годишњег пореза за 2021. годину);
 • Нови Образац пореске пријаве ППДГ-2Р који се примењује за утвђивање годишњег пореза за 2021. годину;
 • Попуњавање пореске пријаве ППДГ-2Р за лица која имају 40 и више година;
 • Попуњавање пореске пријаве ППДГ-2Р за лица млађа од 40 година;
 • Начин подношења пореске пријаве ПППДГ-2Р и утврђивање годишњег пореза по решењу Пореске управе;
 • Одговори на питања.
 • Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
 • Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_18_april_2022.pdf


Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 17. априла) на webinar@irr.co.rs

Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 17. априла.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Котизација за webinar – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.000 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 8.500 дин.
(ПДВ је урачунат у цену)

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_18_april_2022.pdf


Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa, 17030054883000-22 Unicredit Bank

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007

Webinar – Нови систем е-фискализације

организују дводневни WEBINAR на тему

НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

Практична примена са питањима и одговорима

7. април 2022. од 10 часова
8. април од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1.  Преглед одредби новог Закона о фискализацији

 • Дефиниције појмова (фискализација, ЕФУ, СУФ, ПФР, електронски систем за издавање рачуна, безбедносни елемент, електронски потпис, добављач електронског фискалног уређаја и др.)
 • Предмет и обвезници фискализације
 • Новине у систему фискализације и компаративни преглед постојећег система
 • Садржај фискалног рачуна
 • Поступак фискализације
 • Систем за управљање фискализацијом
 • Одобрење за употребу електронског уређаја.

2.  Подзаконска акта

 • Делатности ослобођене евидентирања промета преко фискалне касе и
  нови обвезници фискализације
 • Евидентирање пословних простора и пословних просторија (ПГЈО)
 • Подншење пријаве за издавање безбедносног елемента
 • Регистар елемената и врсте електронских фискалних уређаја (ЕФУ)
 • Провера пријављених фискалних рачуна
 • Чување и заштита података у интерној меморији
 • Достављање података Пореској управи
 • Фискални рачун (креирање рачуна, садржај рачуна, врсте рачуна,
  типови трансакција и остали елементи фискалног рачуна)
 • Најновије инструкције и упутства Пореске управе и мишљења Министарства финансија.

3.  Технички водич

 • Портал за пореске обвезнике и Портал за добављаче
 • Електронски фискални уређај (ЕФУ)
 • Процесор фискалних рачуна (ПФР)
 • Електронски систем за издавање рачуна (ЕСИР)
 • Фискални рачун (креирање, садржај и врсте)

4.  Питања и одговори (други дан webinara, 8. април 2022)

Предавачи:
Дејан Младеновић, саветник

Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (7. и 8. април).

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_7_april_2022.pdf 
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 6. априла) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 6. априла.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.600 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 8.900 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

Предрачун за уплату котизације можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/predracun_7_april_2022.pdf 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-043, 3345-007, 3344-405

Webinar – АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА (25. март 2022)

организују WEBINAR

АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА

КАКО ИЗАБРАТИ ПРАВУ ОЛАКШИЦУ И ПРАВИЛНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ

25. март 2022. од 10 часова

Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање прописане су бројне олакшице за запошљавање нових лица, чијом применом послодавац може да уштеди значајна средства. Од 1. јануара 2022, продужено је коришћење олакшица за квалификоване новозапослене и уведена нова категорија квалификованог новозапосленог лица, а од 1. марта 2022, почеле су да се примењују и још две нове олакшице.

Међутим, законске одредбе којима су олакшице прописане изузетно су сложене, не постоји подзаконски акт којим би била прописана процедура за њихову примену, а мали је број мишљења ресорног министарства датих за тумачење законских одредби којима су прописане олакшице. Због свега наведеног, послодаваци се устручавају да запошљавају нова лица и примењују олакшице по основу зараде тих новозапослених лица. Намера нам је да овим вебинаром упознамо послодавце са свим олакшицама, које су у примени од 1. јануара 2022. године и помогнемо им да изаберу оне које су за њих најприхватљивије и најисплативије, као и да их правилно примене.

ПРЕДАВАЧ
др Весна Нешић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“

ПРОГРАМ WEBINARA

 1. Олакшице за квалификоване новозапослене:
  • ко се сматра квалификованим новозапосленим од 1.1.2022. године;
  • услови под којима се олакшице могу користити до 31.12.2025. године;
  • динамика примене олакшица и шифре прихода које се користе у пореској пријави ППП ПД;
  • губитак права на олакшице.
 2. Нове олакшице за новозапослене од 1. марта 2022. године:
  • олакшице за новозапослене са месечном зарадом већом од 76.500 динара;
  • олакшице за лица која непосредно раде на пословима истраживања и развоја.
 3. Олакшице за новооснована правна лица који обављају иновациону делатност
 4. Олакшице за новонастањеног обвезника
 5. Олакшице за запошљавање особа са инвалидитетом
 6. Повраћај дела плаћеног пореза по одбитку, по основу зараде новозапослених лица (олакшице из 2014. и 2016, које се користе до краја 2022, при чему је могуће њихово продужење)
 7. Одговори на питања

Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_25_mart_2022.pdf 

Попуњену пријаву за учешће доставите најкасније до 24. марта на webinar@irr.co.rs

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави. Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 24. марта.

Сви учесници након вебинара добијају на e-mail комплетан материјал – презентације

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.400 дин. (ПДВ је укључен у цену)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 8.800 дин. (ПДВ је укључен у цену)

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_25_mart_2022.pdf 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa,
170-30054883000-22 Unicredit bank
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007

БЕСПЛАТАН ВЕБИНАР ЗА КУПЦЕ ИЗДАЊА ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА – 18. март 2022.

Савез РР Србије и Институт за рачуноводство и ревизију организују

БЕСПЛАТАН ВЕБИНАР ЗА КУПЦЕ ИЗДАЊА ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА

ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА
за привредна друштва, задруге и предузетнике

18. март 2022. од 10 часова

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

 • Основне особине новог Контног оквира
 • Разлике у односу на ранији Контни оквир
 • Шеме прекњижавања са старих на нова конта
 • Примери књижења

Предавачи:

 • мр Предраг Петровић, уредник приручника „Рачуноводствена пракса“
 • др Рада Стојановић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“
 • др Весна Нешић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“
 • Дејан Младеновић, самостални саветник

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_18_mart_2022.pdf

За учешће на бесплатном вебинару могу се пријавити само купци издања ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА. 
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 17. марта) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 20 поена према Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 17. марта.

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007

НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

организују дводневни WEBINAR на тему

НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

Прелазни период за увођење 1. новембар – 30. април

10. март 2022. од 10 часова
11. март од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1.  Преглед одредби новог Закона о фискализацији

 • Дефиниције појмова (фискализација, ЕФУ, СУФ, ПФР, електронски систем за издавање рачуна, безбедносни елемент, електронски потпис, добављач електронског фискалног уређаја и др.)
 • Предмет и обвезници фискализације
 • Новине у систему фискализације и компаративни преглед постојећег система
 • Садржај фискалног рачуна
 • Поступак фискализације
 • Систем за управљање фискализацијом
 • Одобрење за употребу електронског уређаја.

2.  Подзаконска акта

 • Делатности ослобођене евидентирања промета преко фискалне касе и нови обвезници фискализације
 • Евидентирање пословних простора и пословних просторија (ПГЈО)
 • Подншење пријаве за издавање безбедносног елемента
 • Регистар елемената и врсте електронских фискалних уређаја (ЕФУ)
 • Провера пријављених фискалних рачуна
 • Чување и заштита података у интерној меморији
 • Достављање података Пореској управи
 • Фискални рачун (креирање рачуна, садржај рачуна, врсте рачуна,
 • типови трансакција и остали елементи фискалног рачуна)
 • Најновије инструкције и упутства Пореске управе и мишљења Министарства финансија.

3.  Технички водич

 • Портал за пореске обвезнике и Портал за добављаче
 • Електронски фискални уређај (ЕФУ)
 • Процесор фискалних рачуна (ПФР)
 • Електронски систем за издавање рачуна (ЕСИР)
 • Фискални рачун (креирање, садржај и врсте)

4.  Питања и одговори (други дан webinara, 11. март 2022)

Предавачи:
Дејан Младеновић, саветник
Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.


У цену котизације обухваћена су оба дана (10. и 11. март).
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_10_mart_2022.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 9. марта) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен. Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 9. марта.
Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar – повлашћена ценаза претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.600 дин.
За остале заинтересоване котизација за webinar износи 8.900 дин.
Предрачун за уплату котизације можете преузети са: 

www.srrs.rs/savetovanje/predracun_10_mart_2022.pdf

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-007, 3344-405

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА

организују дводневни ВЕБИНАР на тему

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА

 ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И КОМПЛЕТНА УПУТСТВА ПОСТУПАЊА –

25. фебруар 2022.
од 10 до 14 часова
28. фебруар од 10 часова
(одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Дефиниције еРачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о еФактурисању и подзаконских аката
 • Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у XML облику и рад са њима у складу са Законом о еФактурисању
 • Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардизованих рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Начини израде, садржаја, рачуноводствене обраде и обрачуна ПДВ код нових електронских рачуноводствених исправа
 • Систем Електронских Фактура – Процес регистровања и приказ функционалности
 • Специфичности поступања организација приватног сектора – приказ Иделаног система обраде
 • Рачуноводствене агенције – специфичности обраде еРачуноводствених исправа
 • Приказ и објашњење Система за Управљања Фактурама у јавном сектору
 • Шеме обраде еРачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања еФактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде еФактура – еПисарница, еДеловодник, еАдминистрација и еАрхива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 28. фебруар)

ПРЕДАВАЧИ:

 • Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање
 • Предраг Петровић, уредник приручника „Рачуноводствена пракса“

ПОТПУНО НОВО ИНСТРУКТИВНО ИЗДАЊЕ

Повлашћена цена за купце претходног издања, претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и учеснике претходних вебинара на ову тему

Активни чланови Савеза рачуновођа и ревизора Србије ово издање добијају бесплатно

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА 

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (25. и 28. фебруар).
Пријаву за учешће можете преузети са:
 www.srrs.rs/savetovanje/prijava_25_februar_2022.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 24. фебруара) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
24. фебруара.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара, купце претходног издања и др. износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 9.200 дин. са ПДВ

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_25_februar_2022.pdf 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405

Бесплатни Webinari за чланове Савеза и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

webinar

28. јануар 2022 (петак)
у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ 

Програм Webinara

 • Састављање финансијских извештаја по новим правилима
 • Актуелности из радних односа (зараде од 1. јануара, олакшице за новозапослене)
 • Примена осталих измењених пореских прописа и актуелне информације (ПДВ, порез на добит)
 • Вредновање елемената биланса стања и успеха
 • Утврђивање пореза на добит
 • Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
 • Одговори на питања

4. фебруар 2022 (петак)
у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Програм Webinara

 • Актуелности у законској регулативи
 • Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја
 • Порез на добит код корисника буџетских средстава

Webinari почињу у 10 часова.

Услови учешћа
Webinari су бесплатни за чланове Савеза РР Србије, који су измирили чланске обавезе за 2021. или 2022. и претплатнике на приручник Рачуноводствена пракса.За приступ Webinarima потребно је да попуните образац на web-пријави:
ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРЕТПЛАТНИКЕ ПРИРУЧНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА
ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinarima биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 27.1.2022. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.Учесници који нису претплатници, материјал за webinar за реални сектор (РП бр. 2-3/2022) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара, а материјал за буџетски сектор (РП бр. 5-6/2022) по цени од 6.200 динара, на текући рачун Института за рачуноводство и ревизију бр: 160-264048-34
Континуирана едукација

За професионалне рачуновође – чланове Савеза присуство webinarima (на једном или оба webinara) евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа

Чланови који нису измирили чланарину за 2021, могу то учинити путем Одлуке о висини годишње чланарине која се може преузети са следећег линка Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза – физичка лица) за 2021. Право присуства такође имају чланови који су измирили чланарину за 2022. Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза – физичка лица) за 2022. 

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007seminar@srrs.rs